top of page
WAT WIJ GELOVEN
resurrection-concept-crucifixion-jesus-c

WIJ ECHTER PREDIKEN CHRISTUS DE GEKRUISIGDE

 

1 Korinthe 1:23

 
 

WAT WIJ GELOVEN

 

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Wij geloven in een Enig God die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Wij geloven in vergeving en reiniging van zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus.

 

Wij geloven in de noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.

 

Wij geloven in de noodzaak van de bediening van de Bijbelse doop door onderdompeling.

 

Wij geloven in de doop in de Heilige Geest met de Schriftuurlijke openbaring van uitingsgaven, genadegaven en bedieningsgaven.

 

Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest, die de werkingen van het lichaam doodt en daardoor in staat stelt een geheiligd, overwinnend leven te leiden, waardoor ook de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest kan zichtbaar worden met de mogelijkheid op te wassen tot volkomenheid als door God bedoeld.

 

Wij geloven in Goddelijke genezing van zieken op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.

 

Wij geloven in bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit van de naam van Jezus, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.

 

Wij geloven in de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn er geen veroordeling is maar eeuwig leven.

 

Wij geloven in de noodzaak van regelmatige viering van het heilig avondmaal, verkondigende de dood des Heeren, totdat Hij komt.

 

Wij geloven in het volbrengen van de grote opdracht welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd in Marcus 16:15-18.

 

Met nadruk stellen wij nog dat het Woord van God absoluut gezag heeft boven welke belijdenis dan ook.

WhatsApp Image 2021-04-06 at 14.39.29.jp

WIE WIJ ZIJN

 

Aanbiddingscentrum Rotterdam is een christelijke gemeente met als kenmerken onderlinge liefde, zorg voor elkaar en liefde voor de wijk en stad waarin God ons heeft geplaatst.

In onze diensten heeft lofprijs en aanbidding een belangrijke plaats, “want HIJ alleen is waardig”.

 

In de prediking staat Jezus Christus de gekruisigde centraal.

 

Omdat wij geloven in de kracht van het gebed komen we als gemeente iedere dinsdagavond bij elkaar om God te danken en voorbede te doen.

Op de 2e en 4e donderdagavond van de maand hebben we bijbelstudie.

 

Voor de kinderen van de wijk is er twee keer per maand een kinderclub op zaterdag. Iedereen in de leeftijd van 4-10 jaar is welkom. We spelen spelletjes, zingen samen, luisteren naar een verhaal uit de bijbel en we maken een creatief werkje dat past bij het clubthema van die dag.

 

Elke dinsdagavond is er Tienerclub, een groep tieners uit de wijk die in de kerk samenkomen. De sfeer is open en gezellig. Nadat we bij gekletst zijn duiken we met elkaar een gedeelte van de bijbel in. We bespreken het gedeelte en vaak zijn we daarna nog even creatief bezig. De kerk is dan open om 18.15 uur en de club duurt tot ongeveer 19.30 uur.

OVER ONS
  • Spotify
bottom of page